L’expressió dinàmica de l’ETAC
Carme Sais

Aquest catàleg digital mostrarà el resultat de les dues edicions del projecte de residències d’artistes ETAC (Espai Trasfronterer d’Art Contemporani), un projecte de residències d’artistes liderat pel Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona i que es realitza en règim de partenariat amb Addaya Centre d’Art Contemporani, Centre d’art Le LAIT d’Albi, La Panacée – Centre de culture contemporaine de Montpeller i el Museu de l’Empordà de Figueres, gràcies al suport de l’Euroregió Pirineus Mediterrània.

El projecte ETAC es va iniciar el 2014 amb la configuració de la xarxa de centres i museus participants i es desenvoluparà al llarg dels anys 2015 i 2016 (etac-eu.org). Amb la creació d’aquesta xarxa es pretén aglutinar uns centres que tenen objectius comuns a l’entorn de la creació contemporània, reforçar la complementarietat de les seves funcions i desenvolupar projectes compartits. Realitzant un projecte de residències artístiques, el grup ETAC promou la mobilitat dels professionals i del públic de les arts visuals dins l’espai transfronterer, al mateix temps que dóna a conèixer aquest territori i els centres organitzadors als artistes del món.

La primera edició de les residències ETAC va tenir lloc entre l’octubre de 2014 i el maig de 2015. La segona edició de les residències tindrà lloc els mesos de febrer i març de 2016. S’ha previst publicar el catàleg en dues entregues. La present edició recull una presentació general i els resultats dels primers artistes residents de l’ETAC (2014-2015). La segona edició inclourà les residències que tindran lloc durant el primer trimestre de 2016.

Els artistes participants en les dues edicions de les residències de l’ETAC han estat seleccionats a través de convocatòries internacionals, a les quals s’han presentat 290 artistes de tot el món. En la primera convocatòria, els artistes seleccionats ―Javier Chozas (Madrid), Raphaël Emine (França), Jennis Li Cheng Tien (Berlín), Edith Medina (Mèxic) i Mireia c. Saladrigues (Catalunya)― van fer una residència de dos mesos de durada, cadascun d’ells en dos dels centres de l’ETAC, a raó de 6 setmanes a cada lloc. En la segona convocatòria s’han seleccionat 3 artistes individuals i dos grups artístics formats per dues persones, que realitzaran una estada de dos mesos en un dels centres ETAC: Amanda Gutiérrez (Mèxic) al Bòlit de Girona, Maria Tsagkari (Grècia) a Le LAIT d’Albi, Daniel Gasol (Catalunya) a Addaya, Francesca Gatello i Zeno Franchini (Itàlia) a La Panacée, i Delfina Margulis i Martín Heredia (Argentina) al Museu de l’Empordà.

A fi d’afavorir que el projecte dels artistes sigui fruit d’una creació intel·lectual inèdita, per a cadascuna de les edicions s’ha proposat un tema de reflexió i d’anàlisi que pot ser denominador comú en els contextos dels centres i museus de l’ETAC. El tema escollit per a la primera convocatòria va ser la dicotomia entre repetició i diferència, prenent una interessant reflexió de Gilles Deleuze com a marc de referència. En la segona edició, el leitmotiv és la interpel·lació del concepte ―excessivament desgastat― de turisme cultural, tot plantejant “Interrogar la ciutat i el seu desenvolupament urbà, humà, econòmic i cultural”. En ambdós casos, es proposa un tema amb la intenció d’oferir un punt de partida que afavoreixi una reflexió totalment lliure i adaptable als interessos i trajectòries professionals de cada artista. Es busca així estimular treballs de recerca que recullin la pràctica artística contemporània des de les perspectives social, conceptual i de mediació, entre d’altres. Al mateix temps es busca que els artistes prestin una especial atenció als elements que l’espai transfronterer de l’ETAC ofereix com a espai geogràfic i conceptual i com a marc d’estudi, anàlisi i reflexió. Des de la convocatòria se suggereix que el reconegut caràcter patrimonial i l’interès turístic de les cinc ciutats que integren aquest projecte ofereix també un espai de relació social i cultural entre passat, present i futur, i que es forma així un espai de treball comú i de reflexió per a les pràctiques artístiques contemporànies.

D’altra banda, la metodologia creada per al projecte inclou una trobada, durant cadascun dels períodes de residència, entre els artistes i també amb els directors dels centres, a fi de posar en comú els projectes artístics. En aquest moment és important posar èmfasi en l’intercanvi de coneixements, el contrast de les experiències i els processos de treball i de creació.

El projecte ETAC també té la voluntat de fomentar el reconeixement de la pràctica i el treball intel·lectual de l’artista com a eines vàlides per a la investigació social i cultural, com ho són els mètodes experimentals i científics en altres camps de coneixement. Seguint aquest fil conductor, en aquesta publicació el resultat de l’experiència de recerca d’uns artistes de procedències diverses que s’han interessat per treballar en una situació no habitual que els predisposa a la creació conceptual, crítica o reflexiva.

Els artistes que participen en el projecte de residències ho fan a partir d’un projecte que prèviament han presentat a la convocatòria. El projecte és la seva hipòtesi de treball, tot i que, in situ, els artistes investiguen, elaboren, confirmen, alteren, modifiquen o rebutgen la seva idea inicial. L’espai de residència esdevé el laboratori de recerca i d’estudi on s’atura o accelera el temps per reflexionar i crear. La mirada de l’artista és la de l’investigador, de qui fa recerca, pausadament o fins a l’esgotament de les possibilitats que tenen al seu abast.

L’aposta de l’ETAC no és l’obra material d’art contemporani, és un treball previ a la creació de l’obra, que pot afavorir-ne la seva aparició però sobretot la reflexió. Per això, en aquest projecte posem èmfasi en la importància del procés i en el pensament, i ensenyem aquest procés com a resultat mateix, sense més preàmbul ni cerimònia. Per mostrar aquests resultats, en bona mesura intangibles però al mateix temps constatables, hem escollit desenvolupar una eina que transita entre els formats web, d’exposició i el llibre però que nosaltres volem definir com a catàleg dinàmic. Així doncs, observareu que amb aquesta publicació assagem una nova forma de fer accessible al públic el procés creatiu dels artistes, un catàleg que pretén posar en valor la recerca creativa i que la mostra com a fet singular, interessant i revelador, tot explorant la seva capacitat de comunicació i de reflexió.

La publicació inclou tres tipologies de continguts: reflexió, descripció i creació. En primer lloc, trobareu diversos textos de reflexió a càrrec d’especialistes en cultura i creació contemporànies. En segon lloc, una descripció dels perfils dels artistes participants i del projecte que han dut a terme durant la seva residència creativa. Finalment, els mateixos artistes han descrit, de la forma que millor els ha convingut i segons el seu criteri, el seu propi procés creatiu i l’han documentat utilitzant imatges, vídeos, textos o sons, de tal forma que aquest apartat esdevé un suport per a la creació en si mateix.

El fet que aquesta publicació sigui digital, oberta i extensible ens ha permès resoldre la presentació de continguts d’una manera interactiva, visual i narrativa. Cada lector o visitant, doncs, esdevé navegador, revelant-se així una possible nova via d’accedir als continguts digitals, la qual permet seleccionar amb quina intensitat, profunditat i extensió “l’usuari-navegador” s’endinsa en l’entramat modular i dinàmic que s’ofereix.

Carme Sais
Directora. Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona

abstract
  • Aquest catàleg mostra el resultat de les dues edicions del projecte de residències d’artistes ETAC (Espai Transfronterer d’Art Contemporani). Recull una presentació general i els resultats dels primers artistes residents (2014-2015). Posteriorment, inclourà les residències que tindran lloc durant el primer trimestre de 2016. Aquesta publicació digital vol fer accessible el procés creatiu dels artistes i dóna valor al procés de recerca creatiu, al mateix temps que explora la capacitat de comunicació d’un catàleg dinàmic que recull diversos tipus de continguts: reflexió, descripció i creació.
  • Euroregió Pirineus Mediterrània, art contemporani, publicació dinàmica, cultura digital, residències d’artistes, creació contemporània, recerca artística, arts visuals, Bòlit, Le LAIT, La Panacée, Museu de l’Empordà, Addaya.